Astu Liikmeks

MTÜ Hiiumaa Käsitööselts on avatud uutele liikmetele, kes on huvitatud Hiiumaa käsitöö valdkonna arengust. Liikmeks saavad astuda nii eraisikud, ettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja omavalitsused.

Astu liikmeks

Eetikakoodeks

Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Loe edasi...

Põhikiri

I Üldsätted

1. Hiiumaa Käsitööselts (edaspidi nimetatud: ühendus) on mittetulundusühing, mis on asutatud asukohaga Hiiu maakond Kärdla linn.
2. Mittetulundusühingu nimi on Hiiumaa Käsitööselts.
3. Ühendus kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ega jaota kasumit oma liikmete vahel.
4. Ühendus on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma sümbol, pitsat ja arveldusarved pangaasutustes.
5. Oma tegevuses juhindub Ühendus Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest,
käesolevast põhikirjast ja Ühenduse organite otsustest.

II Ühenduse tegevuse eesmärk

Loe edasi...

Arengukava

Arengukava on dokument kokkulepitud ajavahemikuks seltsi poolt valitud arengusuundadest, tehtavatest investeeringutest ja olulistest muudatustest. Kindlasti ei ole arengukava lõplikult valmis dokument, vaid muutub koos meid ümbritseva elu ja meie endi mõtete ning vajaduste muutumistega – arengukava peab käima ajaga kaasas. Iga seltsi liige või muul moel seotud isik saab kaasa aidata meie elukvaliteedi parandamisele, andes käesoleva arengukava koostajaile oma tähelepanekutest teada seltsi arengule oluliste muutuste tegemiseks. Iga uus mõte, idee või ettepanek, mis aitab kaasa meie seltsi arengule ja siinse eluolu parandamisele, on teretulnud.

Loe edasi...