MTÜ Hiiumaa Käsitööseltsi arengukava 2013–2023

Sissejuhatus

Käesolev dokument on Hiiumaa Käsitööseltsi arengukava aastani 2023, mis on koostatud seltsi liikmete omaalgatuse korras, lähtudes vajadusest aidata kaasa seltsi arendamisele ja käsitööliikide jäädvustamisele ning edasiandmisele tulevastele põlvedele. Arengukava koostamise käigus saadi kokku seltsi iseloomustav pilt, mis annab ülevaate liikmetest ja nende tegevusaladest, ajaloost, traditsioonidest, keskkonnast ja olemasolevatest ressurssidest.

Arengukava on dokument kokkulepitud ajavahemikuks seltsi poolt valitud arengusuundadest, tehtavatest investeeringutest ja olulistest muudatustest. Kindlasti ei ole arengukava lõplikult valmis dokument, vaid muutub koos meid ümbritseva elu ja meie endi mõtete ning vajaduste muutumistega – arengukava peab käima ajaga kaasas. Iga seltsi liige või muul moel seotud isik saab kaasa aidata meie elukvaliteedi parandamisele, andes käesoleva arengukava koostajaile oma tähelepanekutest teada seltsi arengule oluliste muutuste tegemiseks. Iga uus mõte, idee või ettepanek, mis aitab kaasa meie seltsi arengule ja siinse eluolu parandamisele, on teretulnud.

Lugupidamisega
Katrin Kokkota

arengukava on koostatud koolitööna Hiiumaa Ametikoolis
56631055, katrin.kokkota@mail.ee

Ühenduse tutvustus

Mittetulundusühing Hiiumaa Käsitööselts asutati Kärdlas 1998. aastal viie asutajaliikme poolt. Kolme viimase aasta jooksul on liikmeskond kasvanud 30 liikme võrra. Seltsi liikmeskond on pidevas arvulises kasvamises. Seltsi liikmeteks on igas eas inimesed, kes tegelevad erinevat liiki käsitööga.

Juriidiliseks vormiks on mittetulundusühing, juhatus on viieliikmeline ja otsustajaks on üldkoosolek. Traditsiooniliseks on muutunud Hiiumaa käsitöö- ja omatoodangulaatade korraldamine, mis toimuvad kaks korda aastas: suvel ja talvel enne jõule. Tänu käsitöö propageerimisele on kasvanud ka käsitööpoodide külastatavus. Üha enam peetakse lugu kohalikust materjalist valmistatud käsitöötoodetest, milles on ühendatud meistri oskused ja armastus oma töö vastu.

Ühenduse probleemid ja vajadused

SWOT analüüs - SWOT tuleneb ingliskeelsetest väljenditest

 • Strengths – tugevused
 • Opportunities – võimalused
 • Weakness – nõrkused
 • Threats – ohud.

Strengths – tugevused

Organisatsiooni sisemised tugevused:

 • mitmekülgsus
 • huvi enesetäienduse vastu
 • rikkalikud kontaktid
 • omavalitsuse toetus
 • juhtkonna poolt olemas initsiatiiv muutusteks
 • toimiv koostöö kohalike organisatsioonidega

Opportunities – võimalused

Organisatsiooni välised võimalused:

 • madalad hinnad
 • motivatsiooni kasvatamine
 • liikmeskonna suurendamine ja „noorendamine“ isetegevuslaste arvelt
 • kasutada rohkem Eesti riigi ja Euroopa toetusprogramme kohaliku käsitöö toetamiseks
 • meedia kaasamine seltsi tegevuste tutvustamise
 • projektide, ringide, tegevuste mitmekesistamine

Weakness – nõrkused

Organisatsiooni sisemised nõrkused:

 • koos käimise koht puudub
 • järelkasvu puudus
 • lühike tegutsemisaeg
 • Interneti kodulehekülje nõrk teostus
 • liikmeskond vananev
 • vähe ühisüritusi teiste organisatsioonidega
 • sümboolika vähene kasutamine

Threats – ohud

Organisatsiooni välised ohud:

 1. pseudokäsitöö tungimine käsitööturule
 2. noorte käsitöö huviliste lahkumine Hiiumaalt
 3. omavalitsusepoolse finantseerimise vähenemine

Visioon (tulevikupilt)

Hiiumaa Käsitööselts koondab Hiiumaa elanikke, kes tunnevad huvi käsitöö vastu ja soovivad seda elus hoida ning tagada selle säilimine. Seltsi tegevus tõstab kohalikul ja riiklikul tasandil teadlikkust käsitöö kultuuripärandi ning selle hindamise tagamise olulisust. Hiiumaa käsitöö on eestimaalasele oluline ja võõramaalase silmis eriline. Traditsioonilised käsitööoskused on meie vaimse kultuuripärandi tähtis osa. Selle mõistmiseks, säilitamiseks ja väärtustamiseks rõhutakse tervikule, käsitletakse vaimset ja materiaalset pärandit lahutamatuna koos ning võrdselt. Käsitöötraditsioone kujundatakse erinevatel eluetappidel, alustades kodust ja koolist, lõpetades nende oskuste pideva arendamise ja täiendamisega. Käsitööd väärtustatakse kui kultuurinähtust ja elatusallikat ning kui võimalust propageerida rohelist mõtteviisi.

Käsitööselts omab häid kontakte ja teeb koostööd erinevate kultuuri- ja haridusasutustega nii Hiiumaal kui ka kaugemal ning on neile arvestatav, usaldusväärne ja sõbralik koostööpartner.

Käsitööseltsi korraldatud k.sit..sündmused aitavad laiendada kohaliku elanikkonna silmaringi, väärtustada, säilitada ja arendada kohalikku identiteeti ning on kujunenud Hiiumaa käsitöö traditsioonide kandjaks.

Missioon (kutsumus ja kohustus)

Hiiumaa käsitööseltsi missiooniks on käsitöö traditsioonide elushoidmine, tavade säilitamine ja arendamine ning edasi andmine tulevastele põlvedele.

Eesmärgid

Ühenduse tegevuse eesmärgiks on Hiiumaale omaste käsitöötraditsioonide jätkamine, käsitöö kui omaette kunsti viljelemine ja propageerimine, kohalikust materjalist tehtavate Hiiumaale omapäraste käsitöötoodete idee otsimine ja kavandamine, käsitöö tegijate koondamine seltsi ning oma liikmetele igakülgse abi osutamine.

Oma tegevuseesmärgi saavutamiseks ühendus:

 • korraldab näitusi, näitus-müüke, laatu ja muid üritusi;
 • arendab koostööd teiste omataoliste ühendustega, ettevõtjate ja füüsiliste isikutega nii kodu-kui välismaal;
 • vahendab informatsiooni ja töövõtteid;
 • seltsile oma „Meistrite maja“ korrastamine ja kooskäimise ning koostegemise võimaluste loomine;
 • osutab oma liikmetele igakülgset abi koolituste vahendamisel, tootearenduses ja materjalide hankimises;
 • püüab leida võimalusi osalemiseks näitustel, messidel, õppereisidel ja koolitustel väljaspool Hiiumaad;
 • tegeleb majandustegevusega ja projektide kirjutamisega vahendite saamiseks tegevuseesmärgi elluviimiseks;
 • roheline märk taas tööle saada;
 • tootearendusega tegelemine;
 • jätkusuutlikkus;
 • noorte kaasamine;
 • erinevate käsitööliikide töölehtede väljatöötamine ja trükkimine;
 • jätkata koostööd seniste koostöö partneritega;
 • koostöövõrgustiku loomine üle Eesti ja ka piiri taha.

Käsitööseltsi traditsioonilised tegevused

 • Käsitöötoodete moedemonstratsioon;
 • Suvine ning talvine käsitöö ja omatoodangu laat;
 • Mardilaadal osalemine (Saku Suurhallis);
 • Erinevate käsitöö koolituste korraldamine ja läbiviimine nii lastele kui täiskasvanutele.
 • Erinevate töötubade korraldamine ja läbiviimine.
 • Käsitöö toodete konkursside korraldamine.
 • Erinevatest projektidest rahaliste vahendite hankimine.

Kärdlas, 2013