Põhikiri

I Üldsätted

1. Hiiumaa Käsitööselts (edaspidi nimetatud: ühendus) on mittetulundusühing, mis on asutatud asukohaga Hiiu maakond Kärdla linn.

2. Mittetulundusühingu nimi on Hiiumaa Käsitööselts.

3. Ühendus kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ega jaota kasumit oma liikmete vahel.

4. Ühendus on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma sümbol, pitsat ja arveldusarved pangaasutustes.

5. Oma tegevuses juhindub Ühendus Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest,
käesolevast põhikirjast ja Ühenduse organite otsustest.

II Ühenduse tegevuse eesmärk

6. Ühenduse tegevuse eesmärgiks on Hiiumaale omaste käsitöötraditsioonide jätkamine, käsitöö kui omaette kunsti viljelemine ja propageerimine, kohalikust materjalist tehtavate Hiiumaale omapäraste käsitöötoodete idee otsimine ja kavandamine, oma liikmetele igakülgse abi osutamine.

7. Oma tegevuseesmärgi saavutamiseks ühendus:
7.1. korraldab näitusi, näitusmüüke, laatu ja muid üritusi;
7.2. arendab koostööd teiste omataoliste ühendustega, ettevõtjate ja füüsiliste isikutega nii kodukui välismaal;
7.3. vahendab informatsiooni ja töövõtteid;
7.4. osutab oma liikmetele igakülgset abi koolituste vahendamisel, tootearenduses ja materjalide hankimises;
7.5. püüab leida võimalusi osalemiseks näitustel, messidel, õppereisidel ja koolitustel väljaspool Hiiumaad;
7.6. tegeleb majandustegevusega ja projektide kirjutamisega vahendite saamiseks tegevuseesmärgi elluviimiseks.

III Liikmed, nende õigused ja kohustused

8. Ühenduse liikmeks võib olla iga juriidiline või füüsiline isik, kes soovib käesoleva põhikirja p 6 toodud tegevuseesmärgi saavutamisele kaasa aidata ning osaleda p 7 toodud tegevuses. Juriidilisest isikust liiget esindab seaduse või põhikirjajärgne esindaja.

9. Liikmeks võetakse vastu juhatuse otsusega selleks soovi avaldanud isiku avalduse alusel. Juhatus teeb otsuse 1 kuu jooksul arvates avalduse saamisest. Samas korras toimub liikme omal soovil liikmeskonnast lahkumine. Liikmeskonnast väljaastumise soovist teatab liige kirjalikult juhatusele üks kuu ette.

10. Liikme võib liikmeskonnast välja arvata:
10.1. kui ta ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;
10.2. ei osale p 7 toodud tegevuses;
10.3. ei täida juhtorganite ja põhikirja nõudeid.

11. Liikme arvab liikmeskonnast välja üldkoosolek oma otsusega, kusjuures liikmele peab olema tehtud juhatuse poolt eelnevalt väljaarvamise hoiatus.

12. Liikme väljaastumisel või väljaarvamisel tasutud liikmemaksu ei tagastata.

13. Liikme õigused:
13.1. võtta osa hääleõigusega üldkoosolekutest;
13.2. võtta osa ühenduse üritustest ja ettevõtmistest;
13.3. valida ja olla valitud ühenduse organitesse;
13.4. saada ühenduse organitelt täielikku informatsiooni ühenduse tegevuse kohta;
13.5. esitada ettepanekuid kõigis ühenduse tegevust puudutavates küsimustes;
13.6. jääda otsustamisel eriarvamusele ja nõuda selle protokollimist;
13.7. saada ühenduselt igakülgset abi liikmetegevuseks;
13.8. lahkuda oma avalduse alusel liikmeskonnast igal ajal.

14. Liikme kohustused:
14.1. täitma põhikirja nõudeid ja ühenduse organite otsuseid;
14.2. tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja tähtajal.

IV Vara, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine

15. Ühenduse omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ja mille omandamine ja omamine ei ole seadusega või teiste õigusaktidega keelatud.

16. Ühendus kasutab ja käsutab oma vara õigustoimingute teostamisel, mis on aluseks tsiviilõiguste ja kohustuste tekkimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks.

17. Ühenduse vara sh rahalised vahendid moodustavad:
17.1. üldkoosoleku poolt kehtestatud sisseastumisja liikmemaksudest;
17.2. sponsorlusest;
17.3. tulust, mida võidakse saada ühenduse väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
17.4. projektidest ja programmidest saadud tuludest;
17.5. muust tulust, mis on vajalik ühenduse põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

18. Ühendus vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga, liikme vastutus on piiratud tasutud liikmemaksude suurusega.

V Ühenduse organid

19. Ühenduse organiteks on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

20. Üldkoosolek on kõrgeim organ, tema töövorm on üldkoosolek.

21. Üldkoosolek:
21.1. otsustab põhikirja ja tegevuseesmärgi muutmise;
21.2. määrab juhatuse liikmed;
21.3. määrab sisseastumisja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra ning tähtajad;
21.4. kinnitab ühenduse tegevuskavad, eelarve ja aastaaruande;
21.5. otsustab ühenduse ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise;
21.6. valib ühenduse revidendi;
21.7. otsustab liikme liikmeskonnast väljaarvamise;
21.8. otsustab muid ühenduse tegevust puudutavaid küsimusi.

22. Üldkoosolekud toimuvad seadusega kehtestatud korras ning üldkoosolek on otsustusvõimeline kui osaleb üle poole liikmetest. Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega.

23. Ühenduse tegevust juhib ja esindab üldkoosoleku poolt 1–3 aastaks määratud juhatus, mis võib olla ühe kuni viie liikmeline.

Juhatus:
23.1. korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist, liikmete arvestust, raamatupidamist ja aruandlust;
23.2. otsustab liikmeks astumise või välja astumise liikme omal soovil;
23.3. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid palgaliste töötajatega;
23.4. juhatuse iga liige esindab ühendust kõigis õigustoimingutes;
23.5. täidab muid seadusest tulenevaid ja üldkoosoleku poolt antud ülesandeid.
24. Kui juhatuse liikmete arv on üle kahe, valib juhatus enda liikmete hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab ja juhatab juhatuse tööd.
24.1. Juhatus on hääleõiguslik kui kohal on 2/3 juhatuse liikmetest.
25. Juhatuse liikme tasustamine toimub üldkoosoleku poolt kehtestatud korras.

VI Järelvalve ja raamatupidamine

26. Järelvalvet juhatuse tegevuse üle teostab üldkoosolek. Selleks valib ta üheks aastaks revidendi, kes kontrollib ühenduse majandustegevust üks kord aastas ning esitab kontrolli tulemused aastakoosolekule.
27. Üldkoosolek võib kutsuda ka audiitori.
28. Juhatus korraldab ühenduse raamatupidamisarvestust vastavalt raamatupidamisseadustele.
29. Pärast majandusaasta lõppu korraldab juhatus aastaaruande ja tegevusaruande koostamise ning esitab need üldkoosolekule, lisades revidendi või audiitori arvamuse.
30. Ühenduse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

VII Ühenduse ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

31. Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusega kehtestatud korras.
32. Ühenduse lõpetamisel toimub selle likvideerimine ning likvideerimismenetluses allesjäänud vara annab ühendus üle samalaadsete eesmärkidega ühingule või sihtasutusele või riigile või omavalitsusele.
33. Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud korras.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 30. juunil 2009.